CentOS 8
Sponsored Link

Nagios 4 : 監視対象ホストを追加する (死活監視)2020/01/15

 
ネットワーク内の他ホストも監視対象ホストとして監視可能です。
[1] 例として、ある他ホストを Ping によるシンプルな死活監視対象として設定します。
[root@dlp ~]#
vi /etc/nagios/nagios.cfg
# 51行目:コメント解除

cfg_dir=/etc/nagios/servers
[root@dlp ~]#
mkdir /etc/nagios/servers

[root@dlp ~]#
chgrp nagios /etc/nagios/servers

[root@dlp ~]#
chmod 750 /etc/nagios/servers

[root@dlp ~]#
vi /etc/nagios/servers/node01.cfg
# 新規作成

define host {
  use           linux-server
  host_name        node01
  alias          node01
  address         10.0.0.51
}
define service {
  use           generic-service
  host_name        node01
  service_description   PING
  check_command      check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}

[root@dlp ~]#
systemctl restart nagios

[2] 追加設定した監視対象ホストは Nagios 管理サイトにログインすると確認できます。
関連コンテンツ