Debian 6.0
Sponsored Link

システム最新化2011/03/05

[1] 最新化する前にAPTの設定をしておきます。( ローカルのCDメディアを探しにいかないようにする )
root@dlp:~#
vi /etc/apt/sources.list


#

# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.0 _Squeeze_ - Official amd64 DVD Binary-1 20110205-18:15]/ squeeze contrib main

# コメント化

#
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.0 _Squeeze_ - Official amd64 DVD Binary-1 20110205-18:15]/ squeeze contrib main

deb http://ftp.riken.jp/Linux/debian/debian/ squeeze main
deb-src http://ftp.riken.jp/Linux/debian/debian/ squeeze main

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib

deb http://ftp.riken.jp/Linux/debian/debian/ squeeze-updates main contrib
deb-src http://ftp.riken.jp/Linux/debian/debian/ squeeze-updates main contrib
[2] システムを最新化しておきます。
root@dlp:~#
aptitude update
   
# リスト最新化


root@dlp:~#
aptitude -y upgrade
   
# システム最新化
関連コンテンツ